Šta je akademsko pisanje?

Akademsko pisanje je pisanje tekstova u akademsko-naučne svrhe. U filmu ćete da saznate više o tome šta se podrazumeva pod akademskim pisanjem.


Karakteristike akademskog i naučnog teksta su:

 • Zasnovanost na naučnim činjenicama
 • Pouzdanost
 • Preciznost
 • Sistematičnost
 • Kritičnost
 • Odgovarajuća struktura

Svrha pisanja naučnog rada

U filmu ćete saznati više o tome šta je svrha pisanja naučnog rada.


Vrste akademskih tekstova:

 • Esej
 • Rad / teza: seminarski, diplomski, master, doktorski
 • Prikaz knjige
 • Istraživački / naučni rad (akademski članak ili monografija)
 • Izlaganje na naučnim skupovima
 • Naučno-obrazovni tekst
 • Naučno-popularni tekst


Prvi seminarski radovi

Svrha pisanja naučnog rada je istraživanje nečega što Vas interesuje iz oblasti koju studirate i prezentacija rezultata Vašeg istraživanja. U filmu ćete da saznate više o tome šta se od Vas očekuje kada dobijete zadatak da napišete Vaš prvi rad i koji su prvi koraci koje treba da preuzmete.

Za neke od tekstova koje pišete tokom Vaših studija temu ćete moći da odaberete sami, dok će u drugim slučajevima tema da bude unapred zadata. U oba slučaja morate da poštujete pravila akademskog pisanja.

Pre nego što počnete da pišete rad, treba da se upoznate sa literaturom vezanom za temu i da detaljno analizirate rezultate Vašeg istraživanja. Istraživanje i iščitavanje literature se rade istovremeno. Dok čitate, treba pažljivo da pišete beleške.Način pisanja seminarskog rada

Naučni radovi treba da imaju odgovarajuću strukturu. U Vašem seminarskom radu zato treba da napravite opštu strukturu teksta. Akronim IMRAD se često koristi kako bi se pokazala uobičajena struktura naučnih radova. Po toj strukturi rad treba da sadrži sledeće delove:

 • Naslov rada koji treba da prikaže suštinu sadržaja rada i da bude jasan.
 • Rezime
 • I (Introduction) – uvod u kome ćete da navedete šta i zašto, odnosno cilj rada, da ukažete na značaj problema, da definišete i formulišete problem, date pregled prethodne literature, te tezu koju nastojite da izvedete u svom radu
 • M (Methods) – metod u kome ćete da navedete kako i kada, odnosno da detaljno opišete način rada, predmet istraživanja i metod koji ste koristili u Vašoj studiji, izvore podataka koje ste prikupili
 • R  (Results) – u ovom odeljku saopštavate rezultate koje ste dobili radeći Vaše istraživanje
 • A  (Analysis) i D (Discussion) – analiza i diskusija dobijenih rezultata i problema u kojoj ćete da tumačite i poredite empirijsku građu, argumentovano uz pomoć pročitane literature povezujući Vaše rezultate sa teoretskim konceptima i drugom literaturom ili empirijskim istraživanjima
 • Zaključak: U ovom odeljku ne treba da prepričavate rezultate, već da date sažet pregled rada i navedete koji je njegov doprinos, te da ga povežete sa uvodom radi dobijanja koherentne celine.